Viziunea scolii

Ne propunem să devenim una din şcolile apreciate de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitate şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

Misiunea scolii

Misiunea „Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul” Fetești este să asigure:

Dreptul la instruirea tuturor copiilor școlari , din circumscripția școlară, prin aplicarea noului Curriculum și C.D.S. , instruire necesară pentru a accede într-o treapta superioară de învățământ ( liceu , școli profesionale ).

O educație sănătoasă care, prin activitatea curriculară șii extracurriculară, să formeze elevilor un sistem de valori orientat către responsabilitate, demnitate, cinste, omenie .

Un mediu educațional optim și de siguranță pentru toți copiii comunității, în colaborare cu autoritățile locale, părinți și alte instituții, organizații sau persoane fizice dispuse să investească în educație .

Crearea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică.

Dezvoltarea la elevi a competenţelor sociale şi de comunicare în societatea modernă.

Dezvoltarea unui parteneriat privilegiat cu instituţii din comunitate.

Valori

  • Integritate
  • Etică
  • Transparență
  • Colaborare
  • Implicare
  • Adevăr
  • Competență
  • Comunicare eficientă
  • Demnitate
  • Responsabilitate

Tinte strategice

T1. Creșterea calității procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învățare –evaluare utilizând dispozitive digitale și platforme de învățare online la nivelul unității de învățământ.

T2. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean.

T3. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari.

T4. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene.

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.